Wednesday, April 25, 2012

A C O L L A G E

A  C O L L A G E
(4"x6")
04.22.12

2 comments:

Planet Susannia said...

Gorgeous!

Nikki Soppelsa said...

Thank you, Susannia!